Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Výrobcovia / značky
Novinky
Sponzorstvo nádejným jazdcom

Sponzorstvo pre motorkárov !   Ak sa pohrávate s myšlienkou, že by ste mohli byť sponzorovaný nejakou firmou, možno Vám zasvietila zelená. Kedže sme jazdcou sponzorovali aj po iné roky, väčšinou však...

viac

Zmluva o spolupráci a obchodné podmienky affiliate programu Motomix.sk

Úvod O násPodmienky affiliate

1. ÚVOD


1.1 Táto zmluva, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky je uzavretá v elektronickej podobe medzi poskytovateľom affiliate programu spoločnosti Ladislav Mikula - Auto-Moto-Mix, so sídlom na adrese: Za dolným mlynom 107/3, 040 16 Košice, IČO: 30679184,  internetové stránky www.Motomix.sk (ďalej len Poskytovateľ) a obchodným partnerom (ďalej len Partner) - prevádzkovateľom webových stránok a je záväzná.


1.2 Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadi sa ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.


2. PODMIENKY SPOLUPRÁCE


2.1 Partner sa zaväzuje, že na ním prevádzkovaných internetových stránkach vytvorí priestor pre umiestnenie reklamy na predmet činnosti Poskytovateľa. Reklamou sa rozumie banner, iný reklamný panel, reklamná plocha či textový odkaz, ktorý umožňuje aktívny prístup na internetové stránky Poskytovateľa a ktorá je umiestnená na internetových stránkach Partnera.

 

2.2 Partner sa zaväzuje nemeniť grafickú podobu či obsah reklamy, ktorá mu bola poskytnutá Poskytovateľom na umiestnenie na jeho internetových stránkach. Partner sa ďalej zaväzuje neumiestniť reklamu na internetové stránky, ktorých obsah nie je v súlade so Slovenským právnym poriadkom a ďalej na internetové stránky s erotickým či pornografickým obsahom. Obsah internetových stránok ďalej nesmie porušovať autorské, priemyselné či akákoľvek iné práva tretích osôb či právom chránené záujmy tretích osôb.

 

2.3 Pri vkladaní reklamy je zakázané využívať automatické presmerovanie na inú stránku, automatické otvorenie nových okien prehliadača. Partner nesmie používať prostriedky či nástroje na blokovanie úplného otvorenia a zobrazenie reklamy či inak obmedzovať užívateľa v prístupe na internetové stránky.

 

2.4 Partner je povinný udržiavať internetové stránky, ktoré prevádzkuje a na ktorých je umiestnená reklama, v prevádzkyschopnom stave. Prevodom, zrušením alebo zánikom internetovej stránky s reklamou táto zmluva stráca svoju platnosť.

 

2.5 Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť reklamy umiestnené na internetových stránkach Partnera. Technické zaistenie spolupráce medzi Poskytovateľom a Partnerom je predmetom duševného vlastníctva Poskytovateľa. Partner nie je oprávnený akúkoľvek časť technického zaistenia alebo reklamy meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z nich alebo na ich základe vytvárať odvodené diela alebo produkty. Technický servis súvisiaci s plnením zmluvy a týchto obchodných podmienok zabezpečuje poskytovateľ.


3. OMEDNA PARTNERA


3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi odmenu - províziu za tovar predaný cez internetový obchod VelkeSamolepky.cz s tým, že tento tovar nebude vrátený alebo objednávka zrušená. Provízie budú schválené najneskôr do 60 dní od uskutočnenia transakcie.


3.2 Odmeny partnerom z ceny s DPH a nezbavené od ceny dopravy.

Druh webu Provízia partnera 5%

 


3.3 Výšku odmeny určuje Poskytovateľ a táto je individuálne špecifikovaná v affiliate programu.


3.4 Partnerovi vzniká nárok na fakturáciu Odmeny k 10. dňu mesiaca nasledujúceho po uskutočnení a zaplatení objednávky. Za týmto účelom je Poskytovateľ povinný oznámiť Partnerovi údaje potrebné na vykonanie fakturácie.


3.5 Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolený cookies.


3.6 Partner je povinný udržiavať svoje účtovné a fakturačné údaje v systéme vždy aktuálne. Poskytovateľ zriadi pre Partnera prístup do systému, kde bude môcť sledovať aktuálnu výšku Odmeny, na ktorej mu v súlade so zmluvou a obchodnými podmienkami vzniká nárok.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Odmena, na ktorú vznikol Partnerovi nárok a ktorá bola fakturovaná podľa čl. 3 tejto zmluvy, bude zo strany Poskytovateľa uhradená najneskôr do 15. dňa odo dňa doručenia faktúry na uvedený bankový účet Partnera.

 

4.2 Partner je povinný oznámiť Poskytovateľovi či je platcom DPH. V takom prípade bude u faktúry (zdaniteľného plnenia) uplatnená sadzba dane platná k vzniku povinnosti priznať daň v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak dôjde v priebehu zmluvy u Partnera k zmene, je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v systéme. Ak tak neurobí, Prevádzkovateľovi bude naďalej účtovať Odmenu podľa údajov, ktoré sú v Systéme platne zaznamenanej.


4.3 Partner, ktorý NIEJE podnikateľ sa registráciou do provízneho programu zaväzuje, že súhlasí z obchodnými podmienkami a tým pádom aj súhlasí s tým, že má nárok na nepravidelný príjem do výšky 500€ za rok. Partner, ktorý zarobí províziu vo výške nad 500€, sa musí stať podnikateľom alebo sa môže poradiť s právnikom ako najlepšie optimalizovať jeho príjem a dane.


5. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.1 Partner dáva svojou registráciou do affiliate programu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov a ich využitím pre marketingové účely. Uzatvorenie zmluvy je podmienené poskytnutím osobných údajov Partnera. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s týmito údajmi bude nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu.


5.2 Partner súhlasí s tým, že zo strany Poskytovateľa môže byť používané jeho meno či názov firmy, logo, jeho produkty a referencie v prezentáciách, marketingových materiáloch, zoznamoch zákazníkov a zoznamoch zákazníkov na internetových stránkach.


6. OSTATNÉ ÚDAJE


6.1 Zmluva medzi Poskytovateľom a partnerom je uzatvorená na dobu neurčitú a možno ju ukončiť:


a) dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom v elektronickej podobe,
b) výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť podaná v písomnej alebo elektronickej forme a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zmluvnej strane, ktorej je určená,
c) odstúpením Poskytovateľa alebo Partnera. Partner je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je Poskytovateľ v omeškaní s výplatou Odmeny o viac ako 60 dní nasledujúcich po dni splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, a to v prípade závažného porušenia povinností, či menej závažného opakovaného (najmenej 2x) porušenie povinností Partnera, vyplývajúcich z obchodných podmienok, zmluvy či akéhokoľvek zneužitia technického servisu Poskytovateľa. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť urobené v písomnej alebo elektronickej forme a doručené druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. Zmluva zaniká nasledujúci deň po doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od dohody zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na akúkoľvek Odmenu.


6.2 Partner je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa zániku Zmluvy odstrániť všetku reklamu na všetkých internetových stránkach, ktorá na nich bola umiestnená v súvislosti so zmluvou.


6.3 Táto zmluva a obchodné podmienky affiliate programu je platná a účinná okamihom potvrdenia zo strany Partnera, ktoré urobí prihlásením do Affiliate Programu Motomix.sk.


OBMEDZENIA AFFILIATE PARTNERA


Partnerské webové stránky nesmú zahŕňať ani popisovať obsah nasledujúceho druhu, ani s podobným obsahom súvisieť, resp. ho používať:

 

 • obsah riešený tak, že existuje pravdepodobnosť zámeny s webovou stránkou spoločnosti Ladislav Mikula - Auto-Moto-Mix alebo Motomix.sk
 • dialery, Adware a / alebo Spyware
 • cookie Dropping, iFrames, reklama vo vrstvách (layers) a pop-ups; vytváranie cookies je dovolené iba, keď je použitý oficiálny a jednoznačne označený reklamný prostriedok spoločnosti Ladislav Mikula - Auto-Moto-Mix
 • reklamný prostriedok spoločnosti Ladislav Mikula - Auto-Moto-Mix je pre užívateľa viditeľný
 • vytvorenie cookies predchádza dobrovoľné a vedomé prekliknutí užívateľa
 • webové stránky s nadmerne dlhou dobou sťahovania, resp. stránky, ktoré sú nedostupné
 • webové stránky, ktoré sú "vo výstavbe"
 • webové stránky, ktoré porušujú trestne právne predpisy a navyše šírenie pornografie, šírenia propagačných prostriedkov protiústavných organizácií, verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov, vyhrážky trestnými činmi, štvanie ľudu, navádzanie k trestným činom a líčenie násilností. Obsah, ktorý porušuje dobré mravy a platné zákony alebo práva tretích strán alebo obsah, ktorý na takéto stránky odkazuje


REKLAMNÉ PROSTRIEDKY A ONLINE REKLAMNÉ NOSIČE


 

 • Všetky reklamné prostriedky používané v rámci affiliate a partnerského programu sú chránené autorskými právami. Používanie je povolené iba v rámci partnerského programu. Zmeny v textoch alebo zobrazeniach alebo úplne vlastné reklamné výroky sú prípustné.
 • Manipulácia s reklamnými prostriedkami alebo ich nesprávne používanie povedú k vylúčeniu partnera z partnerského programu. Prevádzkovateľ partnerského programu si vyhradzuje presmerovanie právnych nárokov, ktoré vzniknú zo zmanipulovaných reklamných prostriedkov (napr. Chybné predajnej ceny), na webové stránky partnera.
 • Akékoľvek použitie prekračujúce rámec affiliate a partnerského programu, predovšetkým komerčné šírenie alebo rozmnožovanie, je zakázané, resp. vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa partnerského programu. Toto platí aj pre prijatie do elektronických databáz a rozmnožovanie na CD-ROM, DVD atď. V ostatných bodoch platia právne limity, ktoré vyplývajú z autorského práva, práva na ochranu dát a ostatných aplikovateľných zákonných predpisov.
 • Propagácia kampane e-mailom na e-mailovej adresy tretích osôb, ak neexistuje súhlas príjemcu (spam), je neprípustná a nesmie byť vykonávaná. Bez ujmy nárokov na zanechanie takéhoto spôsobu reklamy a bez ujmy ostatných nárokov prináleží Vašej spoločnosti za každé porušenie tohto druhu zmluvná pokuta vo výške, ktorú je potrebné stanoviť v individuálnych prípadoch podľa spravodlivého uváženia.
Odporúčame
  
TOPlist